شروع پروژه :1390
پایان پروژه :  1397
موقعیت جغرافیایی : مشهد
متراژ زمین :225مترمربع

مشخصات فني

اسكلت ساختمان به صورت اسكلت فلزي با در نظر گرفتن همه اسـتانداردهاي ويـژه ايـن
گونه ساختمانها محاسبه . اجرا شده است.
فونداسيون تركيبي از راديه و پي هاي پيوسته محاسبه و اجرا شده است.
سيستم آبرساني از آب شبكه شهري و با استفاده از پمپاژ و منبع ذخيره آب در بـالا بهـره
گرفته شده است.
سيستم برق رساني از برق شبكه و با ۱۴كنتور وصل و قابل افـزايش تـا كنـون ۲۲كنتـور
)كه براي ايجاد اين ظرفيت كابل اختصاصي از نزديكترين پست بـرق بـا كابـل اختصاصـي
۳× ۹۵۳به ساختمان وصل شده است.(
آسانسور ۶نفره در ۷ايستگاه از نوع گيلان آسانسور
سيستم حرارتي و برودتي چيلر كه براي نوع آن مي توان با نظر خريـدار محتـرم انتخـاب
مناسب داشت
.